Jane MacTavish

Census 1861 - - Age: 27 Year - Servant -
Name
From
To
Note
Cuil House
1861
1861
Census 1861 - - Age: 27 Year - Servant -